loading...

شاهکار معماری ایران

معماری اسلامی

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 50 اسلاید میباشد.

نگاه اجمالی بر عناوین مورد بررسی :
معرفی و نگاهی مختصر بر دوره های تاریخی ایران
معرفی و نگاهی مختصر بر زندگی‌نامه خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی
تاریخچه ساخت و مرمت آرامگاه حافظ
ساخت بنای جدیدآرامگاه حافظ (عصر پهلوی)
طراح بنای فعلی آرامگاه حافظ که بوده ؟
معرفی و نگاهی مختصر بر بیوگرافی آندره گدار
نمادشناسی

خرید و دانلود پاورپوینت

قیمت : 4950 تومان

 

E.Zend بازدید : 857 پنجشنبه 20 اسفند 1394 زمان : نظرات (0)

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 26 اسلاید میباشد.

آفرینشگر مسلمان چه آنگاه که کلمات را به سماعی از عرفان و عشق برصفحه کاغذ می خواندچه آنگاه که پیچ و تاب اسلیمی ها را به تصویر می کشد و چه آن زمان که خشت و آجر بر آجر،مناره ای از مسجدی را تا آسمان آبی هدایت گر می شود چشم بر جمال الهی دارد. بر اساس گفته های یورگ گروتر در کتاب زیبا شناختی در معماری ،در بسیاری از فرهنگ های شرقی ارتباط کاملا نزدیکی بین انسان و طبیعت وجود داشته و حتی امروز هم به چشم می خورد که انسان دین مدار شرقی در ارتباطی نزدیک با طبیعت بوده و خود را جزئی از آن می داند.اما بی گمان بیشترین نقش طبیعت را در آثار تزیینات معماری می یا بیم در اسلیمی ها و در رنگ آبی کاشی هاو یا در مقرنس ها. آنچه به دنبال خواهد آمد معرفی کوتاهی است بر هنری تزیینی در معماری، یعنی مقرنس، که همان طور که ذکر خواهد شدبر گرفته از ستون های آهکی آویزان از غارها (استالاکتیت) و نیز از لانه زنبورهای عسل است.

خرید و دانلود پاورپوینت

قیمت : 3,950 تومان

 

E.Zend بازدید : 918 پنجشنبه 20 اسفند 1394 زمان : نظرات (0)

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 100 اسلاید میباشد.

žﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ وﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ وﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻧﻬﺎ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و اﺷﺘﺮاک ﻋﻨﻮان اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺒﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻨﺘﯽ و ﺣﻮزوی آن درﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ازﺣﺠﺮه و ﻫﻤﺪرس وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﻨﺘﻬﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ، اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻮﻣﯽ و اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ آﻗﺎ ﺑﺰرگ ازدﯾﺪ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﺑﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ،ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﻮدال ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻃﻼب ﮐﻪ ﺣﺠﺮه ﻫﺎ دراﻃﺮاف آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، درراﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﮕﺸﺎی ﻣﻌﻤﺎران و ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

خرید و دانلود پاورپوینت

قیمت : 7900 تومان

 

E.Zend بازدید : 743 پنجشنبه 20 اسفند 1394 زمان : نظرات (0)

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 76 اسلاید میباشد.

در و پنجره نشان زندگی انسان،چشمکی به رهگذران،چشم ساختمان که به آدمی امکان می دهد بدون دیده شدن به جهان خارج بنگرد ، پذیرای نور روز و پرتوهای خورشید که سطوح و اشیا را روشن می کنند ، سرچشمه ی هوای تازه و گاه محل تبادل کلام و بو ... اما همچنین نوعی گسستگی در سازه ی دیوار و از این رو ، نقطه ای است آسیب پذیر ، شکننده ، حساس به دمای بیرون و راه نفوذ . پنجره از بنیان های معماری است . پنجره در حکم چشم ، دهان ، بینی و گوش بناست و نه تنها نقش تعیین کننده ای در ظاهر بنا دارد ، بلکه واسطه ای است که به ساکنان بنا امکان می دهد تا مکانی را که جزئی از آن هستند ببینند ، بشنوند و حس کنند.شکل و ابعاد پنجره ها داستان درازی دارد. در کلبه های بدوی ، یک باز شوی کوچک نقش ورودی ، چشم انداز به جهان خارج ، منبع نور و تهویه را بازی می کرد. گاهی یک یا دو بازشوی ساده ی دیگر نیز به آن اضافه می شد. بعدها پنجره ی شیشه ای آمد که به ساکنان بنا امکان می داد بدون قرار گرفتن در تاریکی ، بتوانند آن را باز و بسته کنند. تا به امروز ، شکل پنجره ها تا حدودی به فن ساختمان برای تنظیم نور و دمای داخلی ساختمان وابسته بوده است. میزان نور رسانی پنجره در نزدیکی سقف چند برابر بیشتر از نور رسانی آن در نزدیکی زمین است از این رو ، اگر نیازی به تامین دید و پیوستگی فضای داخل و خارج نبود ، با صرفه ترین پنجره ها در نزدیک سقف قرار می گرفتند.

خرید و دانلود پاورپوینت

قیمت : 6990 تومان
E.Zend بازدید : 1067 پنجشنبه 20 اسفند 1394 زمان : نظرات (0)

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای  41 اسلاید میباشد.

فهرست:

وجه تسمیه
تاریخچه و پیشینه
سیر تحول                                    
معماری حمام
  ورودی
  بینه
  میاندر
  گرمخانه
  خزانه
  استخریا چاله حوض
  شاه نشین
  خن یا تون
  دودکش و گربه رو
  نورگیری و تهویه
مصالح
تزیینات
نمونه ها
حمام خسرو آقا اصفهان
حمام چهار فصل اراک
حمام وکیل شیراز
حمام گنجعلی خان کرمان
حمام علی آقا اصفهان
حمام خان یزد
حمام سلطان امیر احمد کاشان
حمام فین کاشان

خرید و دانلود پاورپوینت

قیمت : 2,500 تومان
           


E.Zend بازدید : 693 شنبه 14 آذر 1394 زمان : نظرات (0)

تعداد صفحات : 2

درباره ما
Profile Pic
این سایت در سال 1393 با هدف پیشبرد آموزش و بالا بردن سطح آگاهی و توان علمی دوستان در زمینه معماری راه اندازی گردیده. امیدواریم بتوانیم گامی کوچک اما موثر برای دانشجویان و اساتید محترم برداریم.
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
  آمار سایت
 • کل مطالب : 926
 • کل نظرات : 15
 • افراد آنلاین : 11
 • تعداد اعضا : 74
 • آی پی امروز : 56
 • آی پی دیروز : 384
 • بازدید امروز : 93
 • باردید دیروز : 1,556
 • گوگل امروز : 8
 • گوگل دیروز : 31
 • بازدید هفته : 11,197
 • بازدید ماه : 46,164
 • بازدید سال : 316,533
 • بازدید کلی : 1,902,747