close
تبلیغات در اینترنت
پروژه های آماده - 5
loading...

شاهکار معماری ایران

پروژه های آماده

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 125 اسلاید میباشد.

فصل اول:
  تعاریف اولیه
حمایتprotection :: شامل انجام فعالیت های ضروری است که برای تامین شرایط مناسب حیاتی جهت آثار و بناهای تاریخی اتخاذ می گردد. هم چنین به معنی حمایت فیزیکی از آثار مذکور که شامل ایمن سازی در مقابل سرقت، تخریب، حمله و تجاوز، ایجاد سقف های اضافی و سرپناه، انواع پوشش ها و جابه جایی آثاری که در معرض تخریب هستند می باشد. تعیین حوزه های حفاظتی در محوطه ها و مراکز تاریخی نیز نوعی حمایت به شمار می رود که با ترکیبی از حمایت های قانونی و مقابله با درمانهای زیان آور و تدارک رهنمودهای صحیح نگهداری و اعمال مجازات های کیفری صورت می گیرد.
حفظ و نگهداری Preservation: شامل اقدامات لازم برای بقای آثار و بناها در وضعیت موجودشان می باشد. این اقدامات می توانند بازرسی ها و معاینات منظم و نگهداری مرتب و مقابله با بروز عوامل مخرب و خطرناک مثل آب، حیوانات موذی، آفات گیاهی و موجودات ذره بینی، آتش و غیره باشد. حذف و اتخاذ تدابیر مناسب جهت مبارزه با آنها هدف اصلی اینگونه درمان است.

خرید و دانلود پاورپوینت

قیمت : 4950 تومان
E.Zendedel بازدید : 167 پنجشنبه 20 اسفند 1394 زمان : نظرات ()

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 100 اسلاید میباشد.

žﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ وﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ وﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻧﻬﺎ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و اﺷﺘﺮاک ﻋﻨﻮان اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺒﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﻨﺘﯽ و ﺣﻮزوی آن درﮐﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ازﺣﺠﺮه و ﻫﻤﺪرس وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺳﻨﺘﻬﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ، اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻮﻣﯽ و اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪ آﻗﺎ ﺑﺰرگ ازدﯾﺪ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﺑﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ،ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﻮدال ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻃﻼب ﮐﻪ ﺣﺠﺮه ﻫﺎ دراﻃﺮاف آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، درراﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﯾﺪار اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎﯾﺪار در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﮕﺸﺎی ﻣﻌﻤﺎران و ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

خرید و دانلود پاورپوینت

قیمت : 7900 تومان

 

E.Zendedel بازدید : 206 پنجشنبه 20 اسفند 1394 زمان : نظرات ()

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 49 اسلاید میباشد.

فهرست
مقدمه
معماری سبز
کلیات و اهداف در معماری سبز
دستور العمل اجرایی معماری سبز
مصالح سبز
معرفی معماران سبز
معرفی نمونه های معماری پایدار

خرید و دانلود پاورپوینت

قیمت : 4950 تومان

 

E.Zendedel بازدید : 230 پنجشنبه 20 اسفند 1394 زمان : نظرات ()

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای 76 اسلاید میباشد.

در و پنجره نشان زندگی انسان،چشمکی به رهگذران،چشم ساختمان که به آدمی امکان می دهد بدون دیده شدن به جهان خارج بنگرد ، پذیرای نور روز و پرتوهای خورشید که سطوح و اشیا را روشن می کنند ، سرچشمه ی هوای تازه و گاه محل تبادل کلام و بو ... اما همچنین نوعی گسستگی در سازه ی دیوار و از این رو ، نقطه ای است آسیب پذیر ، شکننده ، حساس به دمای بیرون و راه نفوذ . پنجره از بنیان های معماری است . پنجره در حکم چشم ، دهان ، بینی و گوش بناست و نه تنها نقش تعیین کننده ای در ظاهر بنا دارد ، بلکه واسطه ای است که به ساکنان بنا امکان می دهد تا مکانی را که جزئی از آن هستند ببینند ، بشنوند و حس کنند.شکل و ابعاد پنجره ها داستان درازی دارد. در کلبه های بدوی ، یک باز شوی کوچک نقش ورودی ، چشم انداز به جهان خارج ، منبع نور و تهویه را بازی می کرد. گاهی یک یا دو بازشوی ساده ی دیگر نیز به آن اضافه می شد. بعدها پنجره ی شیشه ای آمد که به ساکنان بنا امکان می داد بدون قرار گرفتن در تاریکی ، بتوانند آن را باز و بسته کنند. تا به امروز ، شکل پنجره ها تا حدودی به فن ساختمان برای تنظیم نور و دمای داخلی ساختمان وابسته بوده است. میزان نور رسانی پنجره در نزدیکی سقف چند برابر بیشتر از نور رسانی آن در نزدیکی زمین است از این رو ، اگر نیازی به تامین دید و پیوستگی فضای داخل و خارج نبود ، با صرفه ترین پنجره ها در نزدیک سقف قرار می گرفتند.

خرید و دانلود پاورپوینت

قیمت : 6990 تومان
E.Zendedel بازدید : 340 پنجشنبه 20 اسفند 1394 زمان : نظرات ()

این فایل به صورت پاورپوینت و دارای  35 اسلاید میباشد.

روانشناسی کودک
روانشناسی کودک ترکیبی است از عوامل جسمانی و اجتماعی .
رفتار و تجربیات اطفال به عوامل زیر بستگی دارد.
عوامل زیستی
عوامل جنینی و جسمانی
نکته : عوامل محیطی و اجتماعی نیز در تغییر و تبدیل عوامل جسمانی موثرند

خرید و دانلود پاورپوینت

قیمت : 3500 تومان

 

E.Zendedel بازدید : 217 پنجشنبه 20 اسفند 1394 زمان : نظرات ()

تعداد صفحات : 14

اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات
  آمار سایت
 • کل مطالب : 871
 • کل نظرات : 6
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 51
 • آی پی امروز : 52
 • آی پی دیروز : 132
 • بازدید امروز : 118
 • باردید دیروز : 398
 • گوگل امروز : 8
 • گوگل دیروز : 19
 • بازدید هفته : 1,327
 • بازدید ماه : 12,861
 • بازدید سال : 107,589
 • بازدید کلی : 566,321